Generelle avtalevilkår

1.     DEFINISJONER

Avtalen:  Selve avtaledokumentet med BILAG.
Programmer:  Med Programmer forstås de programmer som er angitt i BILAG 2.
Prøveperiode: Avtalt periode hvor Kunden tester OSP-tjenestene forut for Oppstartsdagen.
Oppstartsdagen: Den dag da leveranse av OSP-tjenestene påbegynnes etter godkjent Prøveperiode.
Servicenivå: De konkrete målbare krav til kvaliteten og ytelsesnivået på OSP-tjenestene som er avtalt.

2.     AVTALENS OMFANG 
2.1.          Generelle krav

Avtalen fastsetter vilkår og betingelser for OSP tjenesteleveranser og eventuelle andre ytelser for den periode Avtalen gjelder for. Partene har i fellesskap utarbeidet en omforenet spesifikasjon av OSP-tjenestene, jfr. BILAG 1. Leverandøren påtar seg ansvaret for at hans ytelser stemmer overens med de spesifikasjoner og vilkår som er angitt i den omforente spesifikasjonen. BILAG 2  skal videre angi avtalt Servicenivå med måle- og beregningsmetoder, eventuell lagringskapasitet, Leverandørens forutsetninger for leveransen, Kundens medvirkning, utarbeidelse av eventuelle driftsprosedyrer og andre bestemmelser som partene finner formålstjenlig.
 
2.2.          Programmer
Programmer som omfattes av Avtalen er angitt i BILAG 2. Leverandøren skal sørge for at Kunden har tilgang til funksjonalitet og virkemåte i Programmene i henhold til Programmenes spesifikasjoner.
 
Så fremt ikke annet fremgår av Avtalen, kan Kunden kreve at Avtalen også skal omfatte nye versjoner og oppdateringer av Programmene. Leverandøren kan på sin side kreve at Kunden skal gå over til ny versjon dersom den versjon Kunden har tilgang til ikke lenger supporteres av programvareleverandøren. Kunden skal i begge tilfeller betale for de ekstraarbeider og dekke de ekstrautgifter Leverandøren får som følge av dette i samsvar med Leverandørens normale satser.
 
Denne Avtalen innebærer ingen overføring av rettigheter til Programmene. For bruk av Programmene gjelder de vilkår som den enkelte programvareleverandør til enhver tid har fastsatt, jfr. vedlegg til BILAG 2.
 
2.3.          Brukerstøtte, dokumentasjon, opplæring og andre tilleggsytelser: 
Avtalen gjelder den brukerstøtte med vilkår og betingelser som angitt i BILAG 4 I den utstrekning dokumentasjon, opplæring og andre tilleggsytelser skal omfattes av Avtalen, vil dette fremgå av BILAG 4.

2.4.          Utstyr
Dersom Avtalen omfatter leveranse av utstyr, vil omfang, vilkår og betingelser for øvrig fremgå av BILAG 3. Utstyret leveres i samsvar med de spesifikasjoner som generelt er utarbeidet for utstyret, såfremt ikke noe annet følger av vilkårene i BILAG 3.
 
2.5.          Overtagelse av Kundens utstyr og/eller programmer
Dersom Leverandøren skal overta noe av Kundens utstyr og/eller programmer skal omfang og vilkårene for dette være angitt i BILAG 1.
 
2.6.          Behandling av personopplysninger
Som et ledd i Leverandørens ytelser etter Avtalen, vil Leverandøren kunne komme til å behandle personopplysninger på vegne av Kunden. Leverandøren skal da rette seg etter og gjennomføre de relevante bestemmelser om personvern og informasjonssikkerhet i personopplysningsloven.
 
I de tilfeller hvor Leverandøren, i forbindelse med denne Avtalen, behandler personopplysninger (som definert i personopplysningsloven § 2 nr. 1 og 2) på vegne av Kunden, skal Leverandøren derfor:
 
a. behandle personopplysningene kun etter skriftlige instruksjoner fra Kunden, etter forhåndsgodkjennelse fra Kunden eller i den utstrekning slik behandling følger naturlig av ytelsene som skal leveres etter Avtalen;
 
b. treffe nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysningene mot tilfeldig eller ulovlig ødeleggelse eller mot tilfeldig tap, mot ikke-autorisert endring, spredning eller tilgang, særlig når behandlingen omfatter overføring av opplysninger i et nettverk, samt mot enhver annen ulovlig behandling;
 
c. behandle personopplysningene rimelig og i samsvar med lovgivningen;
 
d. med unntak av tilfeller hvor Kunden skriftlig gir andre instruksjoner, treffe alle rimelige tiltak for å slette opplysningene etter rimelig tid i forhold til de formål de er innhentet for eller senere behandles for, hvis det ikke er anledning til å beholde opplysningene på ubestemt tid;
 
e. ikke gi tilgang til eller spre opplysningene til noen, hvis det ikke er nødvendig eller tillatt i følge denne Avtale eller med Kundens skriftlige samtykke;
 
f. samarbeide og bistå Kunden ved oppfyllelse av de registrertes rett til tilgang til opplysningene om seg selv og/eller å sikre at opplysningene blir slettet eller rettet hvis de ikke er korrekte (eller ved uenighet mellom Kunden og den registrerte, å markere det faktum at den registrerte mener at opplysningene ikke er korrekte) – evt. Leverandørens ekstrakostnader i forbindelse med slike tiltak skal bæres av Kunden; og
 
g. ikke behandle personopplysningene utover det som er rimelig og nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver etter Avtalen.
 
Når Leverandøren behandler personopplysninger på vegne av Kunden, skal Leverandøren treffe de tiltak i forbindelse med behandlingen av personopplysninger som er:
 
a. rimelige og nødvendige for å oppfylle Avtalen; og
 
b. er i samsvar med oppfyllelsen av Avtalen og relevant lovgivning og forskrifter.         
 
2.7           Bistandens gjennomføring ved support/infrastruktur-assistanse
(gjelder kun avtalens del 4,10,12) 

2.7.1        Leverandørens ytelser og plikter
a. Leverandøren vil sørge for at kvalifisert personell som oppgitt i BILAG 1 gjennomfører bistanden i henhold til avtalt fremdriftsplan spesifisert i BILAG 5.
b. Leverandøren vil utpeke en bistandsansvarlig for gjennomføring av bistanden. Denne skal koordinere alle aktiviteter mot Kunden. Bistandsansvarlig er navngitt i BILAG 1. Bytte av bistandsansvarlig krever Kundens skriftlige godkjennelse. Slik godkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn.
c. Leverandøren har intet ansvar for kvaliteten på resultatet av bistanden utover de krav til kvalitet som det var rimelig å stille på  grunnlag av forutsatt faglig dyktighet hos den personen som har utført bistanden.
d.   Leverandøren er ikke ansvarlig for overskridelser av tids- og ressursrammer som ikke skyldes uaktsomhet eller forsett hos ham eller hans folk
 
2.8           Delavtalenes bilag i funksjon til hovedavtalen
I den grad en delavtale innbefatter samme bilag som er i motsetning til hovedavtalen, så vil delavtalens bilag ha presedens.
 
3.   KRAV TIL KUNDEN
Kunden påtar seg ansvaret for å ha gitt uttrykk for sine behov og krav til OSP-tjenestene på en klar måte, jfr. BILAG 1, som grunnlag for Leverandørens ytelser. Kunden er videre ansvarlig for å bruke utstyr, programmer og data som foreskrevet, samt legge forholdene til rette slik at Leverandøren kan utføre sine plikter, herunder ved å gi Leverandøren nødvendig tilgang til sine lokaler, programmer, data, adekvat informasjon etc.
 
4.   DRIFTSMILJØ (gjelder kun avtale del 2)
OSP-tjenestene som omfattes av Avtalen skal, om ikke annet er avtalt, foregå ved hjelp av Leverandørens standard maskinutrustning. Dersom tjenestene skal skje ved hjelp av Kundens utstyr, skal dette fremgå av BILAG  1. Utstyret skal være plassert hos Leverandøren, såfremt ikke annet er angitt i BILAG 1.
 
5.   FREMDRIFTSPLAN FOR OPPSTART AV OSP-TJENESTENE
Partene har i fellesskap utarbeidet en overordnet fremdriftsplan for oppstart av OSP-tjenestene, jfr. BILAG 5.
 
6.     PRØVEPERIODE
 
6.1.          Start av prøveperiode
Prøveperioden påbegynnes dagen etter at Leverandøren har sendt Kunden skriftlig melding om at OSP-tjenestene er etablert.
 
6.2.          Kundens undersøkelsesplikt
Kunden skal i løpet av en Prøveperiode som angitt i BILAG 6 undersøke om OSP-tjenestene er i overensstemmelse med avtalte spesifikasjoner i BILAG 1. Eventuelle spesifikke krav til undersøkelsene kan partene angi i BILAG 6. Undersøkelsene skal gjennomføres så tidlig som mulig i Prøveperioden.
 
6.3.          Håndtering av feil og mangler
Kunden skal fortløpende varsle Leverandøren skriftlig om feil som avdekkes i Prøveperioden. Leverandøren plikter på sin side å rette de feil som påpekes så raskt som mulig.

6.4.          Godkjennelse
Kunden skal innen utløpet av Prøveperioden sende Leverandøren en skriftlig melding om resultatet av undersøkelsen, og om Kunden godkjenner at OSP-tjenestene anses å være etablert i henhold til Avtalen. Dersom det er forhold som gjør at Kunden ikke vil godkjenne OSP-tjenestene som etablert, må skriftlig varsel omgående sendes Leverandøren med spesifikk angivelse av de forhold som bevirker at Kunden ikke vil godkjenne tjenestene som etablert. Hvis slik melding ikke sendes innen utløpet av Prøveperioden, anses tjenestene likevel som godkjent.
 
Dersom de påpekte forhold er av mindre vesentlig betydning for Kundens bruk av OSP-tjenestene, skal disse likevel godkjennes som etablert.
 
Hvis OSP-tjenestene ikke oppfyller de avtalte spesifikasjoner i BILAG 1 ved utløpet av Prøveperioden slik at godkjennelse kan nektes, skal partene så snart som mulig fastsette en fornyet Prøveperiode etter at partene har konstatert at Prøveperioden ikke er bestått. Reglene ovenfor gjelder tilsvarende for fornyet Prøveperiode.

7.   OPPSTART AV OSP-TJENESTENE
Leverandøren utfører og er ansvarlig for oppstart av OSP-tjenestene på Oppstartsdagen i henhold til fremdriftsplanen angitt i BILAG 5.
 
Etter avtale med Kunden har Leverandøren tillatelse til å oppholde seg i Kundens lokaler i nødvendig omfang, samt til å gjennomgå Kundens driftsmiljø, for å forberede oppstart av OSP-tjenestene.
 
Kundens driftsmiljø kan stenges i nødvendig omfang for å forberede Oppstartsdagen.  Planleggingen av Oppstartsdagen skjer med den nødvendige bistand fra Kunden, eventuelt etter nærmere spesifikasjon inntatt i BILAG 1.
 
Kunden skal stille tilstrekkelig og kvalifisert personale til rådighet for gjennomføring av nødvendige aktiviteter for Oppstartsdagen.  Dette gjelder også utenom normal arbeidstid, herunder på lør-, søn- og helligdager.
 
Kunden skal i god tid før Oppstartsdagen bidra med all nødvendig informasjon til så vel interne som eksterne interessenter som berøres av flytting av eller innføring av OSP-tjenestene til/fra Leverandøren.
 
Leverandøren kan etter nærmere avtale bistå Kunden med dette arbeidet. Bestemmelser om innhold og omfang av slik assistanse skal i så fall spesifiseres nærmere i BILAG 4.
 
8.   VEDERLAG OG BETALINGSBETINGELSER 
8.1. Vederlag
For OSP-tjenesten som omfattes av denne Avtalen skal Kunden betale slikt vederlag som fremgår av BILAG 7 i hver delavtale. Eventuelle særskilte regler for reisetid fremgår også av BILAG 7 i hver delavtale.
 
8.2. Fakturering, forfall, forsinkelsesrente og evt. andre betalingsbetingelser.
Vederlaget faktureres og forfaller til betaling som angitt i hovedavtalens BILAG 7. Eventuelle øvrige betalingsbetingelser fremgår av også av hoved- eller delavtalens BILAG 7.
 
Ved forsinket betaling betales forsinkelsesrenter i samsvar med den til enhver tid gjeldende prosentsats etter lov om forsinket betaling. Per 31.12. legges påløpt rente til hovedstolen, og summen danner nytt grunnlag for renteberegning (rentesrente).
 
8.3. Reisekostnader
Kostnader til reise og diett i forbindelse med gjennomføringen av Avtalen betales etter satser angitt i hoved- eller delavtalens BILAG 7.
 
8.4. Offentlige avgifter mv
Priser angitt i hoved- eller delavtalens BILAG 7 er eksklusive skatter og offentlige avgifter/gebyrer. Dersom det etter inngåelsen av Avtalen blir vedtatt endringer i offentlige skatter og avgifter/gebyrer, eller det skjer endringer i offentlig praksis som får virkninger for leveransen, har Leverandøren rett til å bestemme hvilken virkning dette skal ha for prisene, om ikke annet er angitt i hoved- eller delavtalens BILAG 7.
 
8.5. Priseregulering
Regulering av prisene i Avtalen skjer etter bestemmelser som angitt i hoved- eller delavtalens BILAG 7. Delavtalens bilag har da presedens framfor hovedavtalen.
               
9.   ANSVAR FOR UNDERLEVERANDØRER
Hver av partene er selv ansvarlig for utførelsen av avtalte ytelser som utføres av egne underleverandører.
 
10. SAMARBEIDSSPØRSMÅL OG PLIKTER

10.1.        Møter
Begge parter kan skriftlig innkalle den annen til møte med tre arbeidsdagers varsel for å drøfte forhold som oppstår i forbindelse med gjennomføringen av Avtalen.
 
10.2.        Konsesjoner
Partene plikter å sørge for de konsesjoner som er nødvendige for at Leverandøren kan oppfylle sine forpliktelser i henhold til Avtalen.
 
10.3.        Rett til innsyn og kontroll
Leverandøren skal tillate Kundens interne eller eksterne revisorer å observere Leverandørens gjennomføring av OSP-tjenestene med tilhørende  kundedata og eventuell dokumentasjon som gjelder tjenestene for Kunden, i det omfang som god revisjonsskikk tilsier eller som kreves av offentlig myndighet og regelverk. Slik revisjon skal skje med rimelig varsel og i vanlig forretningstid.
 
Leverandørens eventuelle kostnader knyttet til gjennomføring av innsyn, kontroll og eventuell ytterligere kvalitetssikring som Kunden finner påkrevet belastes Kunden.
 
11.  ENDRINGER OG TILLEGG TIL AVTALEN
Dersom Kunden etter at Avtalen er inngått har behov for å endre kravene angitt i BILAG 1 på en slik måte at ytelsenes karakter eller omfang blir annerledes enn fastsatt i Avtalen, har Leverandøren ved eventuell aksept av disse kravene rett til å kreve slike endringer i vederlag og/eller tidsplaner som er forårsaket av Kundens endringskrav. Eventuelt krav om endret vederlag, og/eller endret tidsplan, skal fremmes samtidig med at de endrede krav, ytelser eller arbeidsoppgaver aksepteres av Leverandøren. Endringer og tillegg til Avtalen skal skje skriftlig og undertegnes av begge parter, og tas inn som del av BILAG 9.
 
12. TAUSHETSPLIKT - BEDRIFTSHEMMELIGHETER 
12.1.        Omfang
All informasjon som partene blir kjent med i forbindelse med gjennomføringen av Avtalen skal behandles konfidensielt og ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten skriftlig samtykke fra den annen part.
 
En part kan dog gjøre slik informasjon tilgjengelig for utenforstående, dersom den allerede var kjent for parten på det tidspunkt informasjonen ble mottatt uten forpliktelse om konfidensialitet, er eller blir alminnelig kjent på annen måte enn ved feil begått av en av partene, eller mottas fra andre på rettmessig måte uten forpliktelse om konfidensialitet.
 
Bestemmelsen i første avsnitt er ikke til hinder for utlevering av informasjon som kreves fremlagt i henhold til forskrifter gitt av enhver anerkjent aksjebørs, hvis det kreves av offentlig myndighet som har hjemmel til det, eller pålegges av kompetent domstol. Om mulig, skal den annen part varsles før slik informasjon gis.
 
Partene kan  også overføre informasjon til utenforstående i den utstrekning dette er nødvendig for gjennomføring av Avtalen, forutsatt at slik annen mottager av informasjon pålegges en plikt til konfidensialitet slik det fremgår av dette punkt.
 
Bestemmelsen i første avsnitt er ikke til hinder for at partene kan utnytte erfaring og kompetanse som opparbeides i forbindelse med gjennomføringen av Avtalen.
 
12.2.        Hvem taushetsplikten gjelder
Taushetsplikten gjelder partenes ansatte og andre som handler på partenes vegne i forbindelse med gjennomføringen av Avtalen.
 
12.3.        Forholdsregler
Partene plikter å ta rimelige forholdsregler for å sikre at informasjonen ikke blir gjort kjent for andre i strid med pkt. 12. Informasjonen skal som minimum sikres på tilsvarende måte som vedkommende parts konfidensielle informasjon for øvrig.
 
12.4.        Varighet
Pkt. 12 gjelder også etter at Avtalen er opphørt. Ansatte eller andre som fratrer sin tjeneste hos en av partene skal pålegges taushet også etter fratre¬delsen om forhold som nevnt ovenfor. Uansett opphører forpliktelsene etter pkt. 12 fem år etter Avtalens opphør.
 
13. FORCE MAJEURE
Dersom Avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lockout, og ethvert forhold som etter norsk rett vil bli bedømt som force majeure. Hver av partene kan imidlertid si opp Avtalen med én måneds skriftlig varsel dersom force majeure-tilfellet gjør det særlig byrdefullt for vedkommende å opprettholde Avtalen.
 
14.  VANHJEMMEL

14.1.        Vanhjemmel fra Leverandørens side
Det foreligger vanhjemmel fra Leverandørens side dersom tredjemanns rettigheter i forbindelse med OSP-tjenestene tilsidesettes som en følge av Leverandørens forhold.
 
Dersom noen fremmer sak om at leveranser etter Avtalen krenker andres opphavs-/eierrettigheter eller andre immaterielle rettigheter i Norge, vil Leverandøren sørge for at nødvendige rettigheter beholdes eller skaffes, eller at annet tilsvarende program/funksjonalitet skaffes til veie uten omkostning eller driftforstyrrelse for Kunden. Dersom ingen av disse alternativene etter Leverandørens mening med rimelighet kan anvendes, kan Leverandøren kreve at den relevante tjenesten opphører samtidig som de løpende vederlag reduseres forholdsmessig.
Skulle det bli reist noe krav fra tredjeparts side mot Kunden på grunnlag av vanhjemmel m.v. som har sammenheng med Leverandørens forhold, plikter Leverandøren for egen regning å føre saken også for Kunden. Fra det tidspunkt Leverandøren overtar saken, plikter Kunden mot særskilt godtgjørelse å bistå Leverandøren, men vil ikke opptre på egen hånd under rettssaken.
 
Utover det som er angitt ovenfor kan ikke Kunden gjøre noe ansvar gjeldende overfor Leverandøren som følge av vanhjemmel.
 
14.2.        Vanhjemmel fra Kundens side
Det foreligger vanhjemmel fra Kundens side dersom tredjemanns rettigheter i forbindelse med OSP-tjenestene tilsidesettes som en følge av Kundens forhold.
 
Dersom tredjemann gjør gjeldende at anvendelse av Programmer som Kunden har overdratt til Leverandøren strider mot tredjemanns rettigheter, skal Kunden sørge for at nødvendige rettigheter beholdes eller skaffes, eller at annet tilsvarende program/funksjonalitet skaffes til veie uten omkostning for Leverandøren.
 
Skulle det bli reist krav fra tredjeparts side mot Leverandøren på grunnlag av vanhjemmel m.v. som har sammenheng med Kundens forhold, plikter Kunden for egen regning å føre saken også for Leverandøren.  Fra det tidspunkt Kunden overtar saken, plikter Leverandøren mot særskilt godtgjørelse å bistå Kunden, men vil ikke opptre på egen hånd under rettsaken, med mindre partene har blitt enig om annen fremgangsmåte i BILAG 8.
 
Leverandøren kan kreve sine øvrige ekstrakostnader og eventuelt erstatningskrav fra tredjemann dekket av Kunden.

15.           REKLAMASJON, MISLIGHOLD OG SANKSJONER

15.1.        Reklamasjon
Den som vil påberope seg at Avtalen er misligholdt må omgående reklamere skriftlig etter at vedkommende fikk kjennskap til misligholdet.
 
15.2.        Mislighold fra Leverandørens side 
15.2.1.     Forsinkelser
Det foreligger forsinkelse fra Leverandørens side dersom Leverandøren ikke oppfyller tidsfrist for Oppstartsdag. Leverandøren skal gjøre sitt beste for å begrense varigheten av eventuell forsinkelse.
 
Dersom forsinkelse er belagt med dagbot, kan Kunden kreve dagbot i henhold til bestemmelser angitt i hoved- eller delavtalens BILAG 7. Så lenge dagboten løper, kan Kunden ikke heve Avtalen eller kreve annen erstatning.
 
15.2.2.     Mangelfulle OSP-tjenester
Det foreligger mangelfulle tjenester dersom tjenestene etter Oppstartsdag ikke oppfyller de krav som følger av BILAG 1.
 
Ved mangelfulle tjenester som nevnt ovenfor skal Leverandøren uten ugrunnet opphold gjøre det som er nødvendig for å sikre oppfyllelse av Avtalens krav.
 
Dersom mangelfulle tjenester burde være oppdaget under Kundens normale kvalitetskontroll i Prøveperioden, jfr. BILAG 6, kan Leverandøren kreve dekket ekstra utgifter han eventuelt blir påført som følge av at mangelen ikke ble reklamert under Prøveperioden. Kunden har krav på prisavslag som svarer til prisen på den mangelfulle ytelsen, dersom det tross gjentatte forsøk ikke har lykkes Leverandøren å avhjelpe forholdet.
 
15.3.        Mislighold fra Kundens side 
15.3.1.     Betalingsmislighold
Det foreligger betalingsmislighold dersom Kunden ikke betaler ved forfall i henhold til hoved- eller delavtalens BILAG 7. Ved betalingsmislighold påløper forsinkelsesrente i henhold til pkt. 8.
 
Betalingsmislighold utover 30 dager gir Leverandøren rett til å velge mellom fortsatt å opprettholde Avtalen med ovenstående rentekrav, eller heve Avtalen med 30 dagers skriftlig varsel.  Hevingsretten bortfaller dersom forfalt beløp, samt påløpne renter til og med betalingsdagen erlegges av Kunden før utløpet av sistnevnte 30-dagers periode.
 
Ved betalingsmislighold ut over 30 dager kan Leverandøren med 5 virkedagers skriftlig varsel, etter fritt valg stoppe enhver ytelse til Kunden, både etter nærværende og etter eventuelle andre avtaler mellom partene, inntil riktig betaling foreligger, inklusive forsinkelsesrenter.
 
15.3.2.     Forsinkelse og annet mislighold
Det foreligger mislighold fra Kundens side dersom frister i forbindelse med oppstart av avtalte OSP-tjenester forsinkes på grunn av Kundens forhold. Det foreligger også mislighold fra Kundens side, dersom Leverandøren på annen måte ikke får oppfylt sine forpliktelser etter Avtalen, og dette skyldes Kunden eller forhold Kunden har risikoen for, eller dersom Kunden for øvrig ikke oppfyller sine forpliktelser etter Avtalen.
 
Ved mislighold fra Kundens side kan Leverandøren med skriftlig varsel avbryte sitt arbeide inntil Kunden har rettet opp forholdet.
 
Leverandøren har krav på å få dekket sine merkostnader, herunder tapt fortjeneste, som følge av Kundens mislighold, samt rimelig tid til nødvendig omdisponering av ressurser.
 
15.4.        Heving
Dersom en part vesentlig misligholder sine forpliktelser, kan den annen part, etter å ha gitt skriftlig varsel og rimelig frist til å bringe forholdet i orden, heve Avtalen med øyeblikkelig virkning. Hvis OSP-tjenestene ikke oppfyller de avtalte krav ved utløpet av fornyet Prøveperiode kan Kunden heve Avtalen med øyeblikkelig virkning. Så lenge det løper dagbot, kan Kunden uansett ikke heve Avtalen.
 
Dersom en part stanser sine betalinger, dersom det åpnes konkurs eller forhandling om tvangsakkord hos parten, eller dersom partens økonomiske forhold for øvrig viser seg å være slik at parten må antas å være ute av stand til å oppfylle Avtalen, kan den annen part heve Avtalen med øyeblikkelig virkning.
 
Hvis Kunden eller Leverandøren kreves oppløst av skifteretten eller enhetsregisteret, kan den annen part heve Avtalen. Bestemmelsene får ikke anvendelse hvis parten innen 10 arbeidsdager fra mottakelsen av et krav om heving fra den annen part kan dokumentere at betingelsene for oppløsning etter dette ledd ikke er til stede. Heving kan skje øyeblikkelig fra utløpet av disse 10 dager.
 
Ved heving av Avtalen som skyldes Kunden, skal Leverandøren holdes skadesløs av Kunden for de forpliktelser overfor tredjemann som Leverandøren har påtatt seg, på det tidspunkt Avtalen opphører.
 
15.5.        Erstatning, ansvarsbegrensning 
15.5.1.     Generelt
Ved forsinkelse utover eventuelt avtalt dagbotperiode, ved manglende utbedring av mangler i henhold til pkt. 15.2, samt ved mislighold etter pkt. 15.3, kan den part som rammes kreve erstatning for dokumentert økonomisk tap etter alminnelige prinsipper for erstatninger i avtaleforhold med følgende begrensninger:
 
a. Indirekte tap dekkes ikke. Som indirekte tap regnes, dog ikke begrenset til, Kundens tap av fortjeneste av enhver art, tap grunnet driftsavbrudd, tap av data, avsavnstap og krav fra tredjepart.
 
b. Dersom det er avtalt dagbot eller kompensasjon i BILAG 1 grunnet redusert Servicenivå, skal dagboten og kompensasjonen anses som fullstendig regulering av Leverandørens ansvar, og det kan ikke kreves erstatning for slike forhold i dagbots- og kompensasjonsperioden.
 
c. Erstatningskravet etter denne bestemmelsen kan ikke overstige det samlede årlige vederlaget (ekskl. mva).
 
Ansvarsbegrensningene ovenfor gjelder ikke dersom vedkommende part har utvist grov uaktsomhet eller forsett.
 
Påløpt dagbot eller kompensasjon skal alltid komme til fradrag ved erstatningsutmålingen.
 
Andre erstatningskrav enn det som følger av denne bestemmelsen kan ikke fremmes mellom partene såfremt ikke det følger spesifikt av andre bestemmelser i Avtalen.
 
15.5.2.     Forhold Leverandøren ikke er ansvarlig for
Leverandøren er ikke ansvarlig overfor Kunden for feil og mangler i de Programmer som Avtalen omfatter, og for det eventuelle tap Kunden måtte lide som følge av slike feil/mangler.
 
Leverandøren hefter ikke for manglende oppfyllelse av Servicenivåer når disse direkte eller indirekte er forårsaket av:
 
a. Kunden og forhold Kunden har ansvaret for, eller
 
b. gjennomføring av ekstraordinære målinger av ytelse, eller
 
c. rekonstruksjon av data, uansett årsaken til dette, eller
 
d. at avtaler med tredjepart om produkter som benyttes ved leveranse av OSP-tjenestene er sagt opp av tredjepart, uten at dette skyldes mislighold fra Leverandørens side.
 
15.6.     ��  Rekonstruksjon av data 
a.  I tilfelle av feil eller mangler ved Kundens data som direkte skyldes Leverandøren og hvor Kunden har følgt Leverandørens pålegg om backup, skal Leverandøren omgående og uten ytterligere vederlag omlevere, eller om nødvendig rekonstruere data.
 
b. Dersom Leverandøren alene ikke er i stand til å utføre rekonstruksjon av data, skal data i et tilfelle som nevnt i a), rekonstrueres i samarbeid mellom partene, eller ved hjelp av tredjepart. Hvis Kundens personale forestår rekonstruksjonen, skal Leverandøren dekke de direkte lønnskostnader, eller de eksterne kostnader som er forbundet med rekonstrueringen hvis Kunden benytter ekstern hjelp.
 
c. Ved forhold som skyldes Kunden, har Leverandøren ikke ansvar for feil eller mangler ved data, eller tap som skyldes at disse bortfaller. Slike forhold omfatter, men er ikke begrenset til, feil eller mangler ved det datamateriale som er levert av Kunden, feil ved Kundens brukerprogramvare, som Leverandøren ikke har ansvar for, og feil eller manglende informasjon til Leverandøren, som bl.a. endringer i dataforhold, manglende backup, manglende overvåkning av backup. Påføres Leverandøren ekstra ressursforbruk som følge av forhold Kunden hefter for, skal Kunden dekke Leverandørens dokumenterte ressursforbruk som slike forhold måtte medføre.
 
d. Uansett årsaken til feil eller mangler ved data skal feilen løses og data rekonstrueres hurtigst mulig i samarbeid mellom partene.
 
Det kan ikke gjøres andre krav gjeldende mot Leverandøren for feil eller mangler ved data eller tap av data enn det som f��lger av punktene a) til d) ovenfor.
 
16. AVTALENS VARIGHET 
Avtalen trer i kraft fra det tidspunkt som fremgår av Avtalens forside og gjelder frem til det tidspunkt som likeledes er angitt. Avtalen gjelder deretter løpende med gjensidig rett for partene til �� si opp med seks måneders skriftlig varsel.
 
17. OVERDRAGELSE 
Rettigheter og plikter etter Avtalen kan ikke overdras eller på noen annen måte overføres til andre uten den annen parts forhåndssamtykke. Slikt samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Samtykke er dessuten ikke nødvendig dersom Avtalen overdras i sin helhet ved at Leverandøren fusjonerer, fisjoner, overdrar virksomhet eller omorganiserer på annen måte.
 
Leverandøren står fritt til å benytte factoring.
 
18. KONFLIKTER 
Uenighet om virkning, innhold eller gjennomføring av Avtalen skal forsøkes løst ved forhandlinger. Fører ikke forhandlingene frem, kan hver av partene kreve saken avgjort ved de alminnelige domstoler. Saken skal føres i den kommune hvor Leverandøren har sin forretningsadress.

19. Generelle økonomiske forhold
 
Betalingsvilkår
Vare og timefaktura sendes med 21 dagers forfall månedlig på etterskudd. Abonnementstjenester sendes  med 30 dagers forfall kvartalsvis på forskudd. Faktura for store varekjøp kan bli sendt ut fortløpende.
 
Rutiner ved manglende betaling
Leverandøren har full pant i varer og programvare til dess varene er fullt ut betalt. Ved forsinket betaling regnes rente som blir fakturert i etterkant. Rentesats er ihh til gjeldende statlige satser for renteberegning mellom firma. Ved forsinket betaling vil tjenester bli stengt inntil faktura/tjenester/varer er fullt ut betalt. Manglende innbetaling av renter vil bli etterfakturert.

Prisendringer
Prisendringer på timesatser gjøres basert på lønnsindeks fra SSB, hovedkategori: Informasjon og kommunikasjon, de siste 12 måneder (eller 4 kvartal) før prisendring 1. Januar.
 
Prisendringer fra underleverandører som inngår i avtalene blir proporsjonalt videreført i avtalen.