Flexicon konverter vedl. avt.

Bilag 1 – Beskrivelse av tjenester med forutsetninger og vilkår
 
Kunden v/undertegnede har kjøpt retten til å bruke Leverandørens programvare i henhold til Kundens bestilling. Kunden har kun rett til å benytte Programvaren når Kunden både har kjøpt eksemplar av Programvaren og har inngått avtale om bruksrett og vedlikehold for programvaren. Kjøpet av eksemplar av Programvaren, samt kjøpet av eventuelle tjenester i forbindelse med installasjon, implementering og brukerstøtte, er regulert i en egen kontrakt. Denne avtalen om bruksrett og vedlikehold (”Avtalen”) gir Kunden rett til å benytte Programvaren og rett til vedlikehold av Programvaren på vilkårene og betingelsene som er angitt i Avtalen. Avtalen er en standardavtale og kan ikke endres.
 
Der det kreves programvare fra tredjepart, som for eksempel databasesoftware, og denne leveres av Leverandøren, omfattes disse programvarene av denne avtalen, med mindre separate lisensbetingelser overleveres sammen med slik programvare.
 
 1. Opphavsrettigheter. Leverandøren er eier av alle opphavsrettigheter til Programvaren eller har avtale med andre opphavsmenn i den grad Programvaren inneholder kildekode som Leverandøren ikke har opphavsrettighetene til. 
   
 2. Bruksrett til Programvaren. Programvaren er eksemplar av standard programvare i maskinlesbar objektkodeform. Leverandøren gir Kunden en ikke-overførbar og ikke-eksklusiv, begrenset rett til å bruke Programvaren for sine interne forretningsformål mot betaling av et engangsbeløp samt en årlig avgift for bruksrett og vedlikehold. Betaling av årlig avgift for bruksrett og vedlikehold i henhold til denne Avtalen er en forutsetning for retten til å bruke Programvaren. Kunden skal betale strafferente og alle kostnader som påløper i forbindelse med inndriving av avgift for bruksrett og vedlikehold som ikke betales ved forfall. Hvis Avtalen heves opphører Kundens bruksrett til Programvaren. Etter nærmere avtale får Kunden en tidsbegrenset tilgang for å kunne avslutte årsregnskap, eller evt. hente frem historiske opplysninger ved bokettersyn eller ved datatap som følge av ulykke e.l. Ved slik nærmere avtale får Kunden bruksrett til Programvaren begrenset til dette formål, og begrenset til det tidsrom som er nødvendig for å avslutte årsregnskap eller hente frem historiske data. Retten til å integrere andre systemer mot Programvaren bortfaller. 
   
 3. Vedlikehold av Programvaren. Kundens rett til å bruke Programvaren etter Avtalen omfatter rett til å motta alle nye versjoner av Programvaren. Leverandøren forbeholder seg retten til å gjøre nye versjoner av Programvaren og feilrettinger til Programvaren tilgjengelig for nedlasting til Kunden via Internett eller lignende istedenfor utsendelse. Kostnader forbundet med distribusjon av versjoner belastes Kunden. Kunden er forpliktet til å benytte den nyeste versjonen av den leverte Programvaren. Avtaleperioden følger kalenderåret og fornyes automatisk hvert år, med mindre Avtalen heves. Avgift for bruksrett og vedlikehold faktureres Kunden i januar hvert år, og skal forskuddsbetales for ett år. I det året Programvaren leveres, skal avgift for bruksrett og vedlikehold for resten av året betales sammen med engangslisensen. Avgift for bruksrett og vedlikehold for Programvaren kan økes inntil økningen i sist tilgjengelige konsumprisindeks for varer og tjenester m/arbeidslønn som dominerende faktor fra foregående år uten varsel til Kunden. Leverandøren kan øke avgiften utover dette som følge av at Programvarens innhold endres i vesentlig grad eller hvis leverandører av tredjeparts software som inkluderes i Programvaren har økt sine priser til Leverandøren. Kunden skal med rimelig varsel underrettes skriftlig om slik avgjørelse. 
   
 4. Dokumentasjon og lagringsmedium. All Dokumentasjon, herunder manualer, brukerveiledninger og andre skriftlige og elektroniske fremstillinger av hvordan Programvaren benyttes av en sluttbruker (”Dokumentasjonen”), regnes som en del av Programvaren og er underlagt samme begrensninger i forhold til opphavsrett mv. Dokumentasjonen leveres i ett elektronisk eksemplar. 
   
 5. Begrensede garantier. Leverandøren garanterer og innestår for at Programvaren i det vesentlige er i stand til å utføre funksjonene som er beskrevet i Dokumentasjonen. Kunden og Leverandøren er innforstått med at Programvaren ikke vil være helt feilfri i noen versjon, og har som følge inngått denne Avtale om Bruksrett og Vedlikehold. Leverandøren plikter å informere Kunden om hvilke versjoner av operativsystem og databasesystemer Programvaren støtter. 
   
 6. Ansvarsbegrensning. Hvis Programvaren ikke fungerer i henhold til den begrensede garanti etter Avtalen skal Leverandøren for egen regning rette verifiserte feil eller mangler i Programvaren. Leverandøren kan velge å foreta omlevering istedenfor retting. Hvis Leverandøren ikke retter feilene eller manglene eller foretar omlevering innen rimelig tid, kan Kunden heve Avtalen. I så fall har Kunden rett til å få tilbakebetalt vedlikeholdsavgiften for inntil 1 år. Kunden skal ikke ha noen krav mot Leverandøren utover dette. Hvis Leverandøren blir holdt ansvarlig for å betale Kunden erstatning som følge av brudd på noen av forpliktelsene i henhold til denne Avtalen skal slik erstatning ikke under noen omstendighet omfatte kompensasjon for indirekte tap og kostnader, følgeskader eller noe som helst tap som oppstår som følge av eller i forbindelse med slikt brudd, inkludert men ikke begrenset til tap av data, produksjon, inntekt eller fortjeneste. Tilbakebetaling eller erstatning for direkte tap eller kostnader skal ikke overskride 1 års vedlikeholdsavgift totalt. 
   
 7. Opphavsrettlige begrensninger. Kunden anerkjenner Leverandørens rettigheter og opphavsrettigheter til Programvaren. Kunden skal ikke kopiere, distribuere, leie ut, lease eller overføre Programvaren til noen tredjepart. Kunden skal ikke foreta endringer i, ta fra hverandre eller dekompilere Programvaren eller noen del av denne. Hvis Kunden krenker Leverandørens opphavsrettigheter til Programvaren, skal Kunden betale Leverandøren et vederlag som tilsvarer femten ganger den årlige vedlikeholdsavgiften i henhold til denne Avtalen. Dersom Leverandøren som følge av krenkelsen lider tap, eller Kunden oppnår uberettiget fordel, som til sammen er større enn femten ganger vedlikeholdsavgiften, kan Leverandøren også kreve erstattet den delen av fordel og tap som overskyter femten ganger vedlikeholdsavgiften. Leverandøren har rett til, på egen bekostning, å tre inn i enhver tvist eller rettssak hvor tredjemann påstår at Kundens bruk av Programvaren under Avtalen er i strid med tredjemannens patent, opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter. Kunden er forpliktet til umiddelbart å underrette Leverandøren skriftlig om enhver slik påstand- eller krav. 
   
 8. Konfidensialitet. Kunden aksepterer å holde hemmelig og ikke fremlegge eller bruke i noen annen sammenheng konfidensiell informasjon fra Leverandøren som Kunden har fått tilgang til gjennom denne Avtalen eller i forbindelse med denne, annet enn etter skriftlig tillatelse fra Leverandøren, og skal pålegge sine ansatte og konsulenter å overholde disse forpliktelsene. Kunden skal ikke fremlegge resultatene av noen ytelsestest av Programvaren til noen tredjepart uten etter skriftlig forhåndssamtykke fra Leverandøren. 
   
 9. Fremleggelse for markedsføringsformål. Kunden aksepterer at Leverandøren kan referere til Kundens bruk av programmene i sine generelle markedsføringsaktiviteter, dersom ikke Kunden har reservert seg mot dette. 
   
 10. Heving/oppsigelse. Leverandøren kan heve denne Avtalen med øyeblikkelig virkning hvis Kunden misligholder noen av sine forpliktelser i henhold til denne Avtalen eller hvis Kunden blir insolvent eller går konkurs. Kunden kan si opp denne Avtalen med skriftlig varsel til Leverandøren innen utgangen av september hvert år. Skriftlig varsel må være bekreftet mottatt av Leverandøren innen utløpet av fristen for å gi Kunden rett til oppsigelse. 
   
 11. Avslutning av programvareutvikling. Leverandøren skal ikke være forpliktet til å fortsette å levere nye versjoner av Programvaren hvis Leverandøren bestemmer seg for å stoppe utviklingen eller distribusjonen, av hele eller deler av Programvaren, uansett grunn. Kunden skal med rimelig varsel underrettes skriftlig om slik avgjørelse. Hvis Leverandøren stopper utviklingen eller distribusjonen av Programvaren skal ikke Leverandøren ha noe ytterligere ansvar eller forpliktelser med hensyn til Programvaren eller denne Avtalen. Kunden kan fortsette å bruke den siste versjonen av Programvaren levert av Leverandøren på egen risiko uten å betale vedlikeholdsavgift. Ut over dette oppnår ikke Kunden større rett til Programvaren og vilkårene i denne Avtalen gjelder som før. 
   
 12. Overdragelse. Kunden har ikke rett til å overdra denne Avtalen, helt eller delvis, uten etter skriftlig forhåndssamtykke fra Leverandøren. Det samme gjelder hvis Kunden blir fusjonert eller fisjonert. 
   
 13. Avtalens virkeområde. Denne Avtalen utgjør hele avtalen mellom kunde og Leverandøren. Tillegg eller endringer skal godkjennes skriftlig av Leverandøren. Bestemmelsene i denne Avtalen erstatter alle betingelser og vilkår som avtales muntlig eller som finnes i andre dokumenter og som står i motstrid til denne Avtalen. Denne Avtalen omfatter enhver programvare fra Leverandøren som Kunden anskaffer senere, såfremt det ikke inngås egen avtale om bruksrett og vedlikehold ved anskaffelsen. Leverandøren reserverer retten til å endre avtalen. Siste versjon av denne Avtale har forrang over alle tidligere versjoner. Kunden aksepterer siste versjon av Avtalen ved betaling av den årlige vedlikeholdsavgiften. Kunden skal underrettes om nye eller endrede betingelser med rimelig varsel. 
Leverandøren er ikke ansvarlig for feil som skjer som resultat av bruk av programvaren. Det er kundens ansvar å sørge for at nødvendig verifikasjon av oppdateringene som kommer inn blir utført, før bruk. 

Støtte, installasjon, tilpasninger og endringer utføres basert på timepris til de enhver gjeldende timesatser 
 
Bilag 2 - Spesifikasjon over programmer og datamengder
Leverandøren skal levere en programvare som heter Flexicon med tilhørende filtre til kunden. Flexicon er en konverteringsmotor som konverterer mellom forskjellige dataformater.  Siste versjon av Flexicon leveres til kunden, sammen med tilhørende filtre. Filtre som er ikke-eksisterende i dag må utvikles ihh til oppdragsspesifikasjon fra Kunde.
 
Bilag 4 - Spesifikasjon over brukerstøtte, opplæring og andre tilleggsytelser
Ved behov for opplæring i systemet assisterer Leverandørens kontaktpersoner Kunden til å få systemet i gang. Dette blir gjort på timebasis. For å få support på system
 
Bilag 5 - Fremdriftsplan
Oppstart av tjenestene følger hovedavtalen.
 
Bilag 7 – Vederlag og betalingsbetingelser
 
Prisinformasjon: A(alle priser er eks. mva.

Fakturering
Fakturering skjer ihh til hovedavtale og i Januar for hvert år – da med 12 måneder. Avtalen må sies opp innen Desember samme år for å unngå fornying med 12 måneder.